KREDİ ÖDEMELERİNDE, ERKEN ÖDEME ÜCRETİ HAKLI MI, HAKSIZ MI?

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2017 / 5836 E. ve 2017 / 6837 K. sayılı kanun yararına bozma kararı, internette ve ana akım medyada hızla yayıldı. Bunun sonucunda da erken ödeme ücreti, bankalarca artık tahsil edilmeyecekmiş gibi bir izlenim oluştu. Bu yazımda, erken ödeme ücreti konusunda kanuni düzenlemeler ve Yargı Kararları kapsamında değerlendirme yapacağım.

YASAL DAYANAKLAR:

Konunun kanuni dayanağına bakacak olursak,

Yürürlükten kalkmış olan 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un konut finansmanına ilişkin(mortgage) sözleşmeler hakkındaki 10/B maddesinin 14 fıkrasında,

Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi halinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilebilir. Erken ödeme ücreti gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarın yüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi halinde tüketiciden erken ödeme ücreti talep edilemez.

Denilmekle, ko9nut finansmanı sözleşmeleri yönünden erken ödeme ücretinin tahsiline izin verilmekteydi. Önemle belirtmek gerekir ki, bu husus konut finansmanı(mortgage) kredileri için söz konusu olup; tüketici kredileri için bu tarz bir kanuni düzenleme söz konusu değildi.

Halen yürürlükte bulunan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Konut Finansmanı başlıklı 3. bölümünde yer alan 37. maddede,

Erken ödeme

MADDE 37- (1) Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi, konut finansmanı borcunun tamamını erken ödeyebilir. Bu hâllerde, konut finansmanı kuruluşu, erken ödenen miktara göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapmakla yükümlüdür.

(2) Faiz oranının sabit olarak belirlenmesi hâlinde, sözleşmede yer verilmek suretiyle, bir ya da birden fazla ödemenin vadesinden önce yapılması durumunda, konut finansmanı kuruluşu tarafından tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilebilir. Erken ödeme tazminatı gerekli faiz indirimi yapılarak hesaplanan ve tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna erken ödenen tutarınkalan vadesi otuz altı ayı aşmayan kredilerde yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde iseyüzde ikisini geçemez. Oranların değişken olarak belirlenmesi hâlinde tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilemez.

Denilmekle, faiz oranının sabit olduğu konut finansmanı kredilerinde erken ödeme tazminatı talep edilebileceğini düzenlemiştir. Buna göre, kalan vadenin 36 aydan az olması halinde erken ödenen tutarın en fazla yüzde biri; 36 aydan fazla olması halinde ise en fazla yüzde ikisi tutarında erken ödeme tazminatı, banka tarafından tüketiciden talep edilebilecektir. Yine önemle belirtmek gerekir ki, bu durum yalnızca konut finansmanı kredileri için geçerlidir.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ KARARI:

Ana akım medyaya ve internete yayılan Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin kararına değinecek olursak, konut kredisi kapsamında banka tarafından tahsil edilen yapılandırma ücreti inceleme konusu yapılmıştır.

Ancak, her nasılsa bahsi geçen Yargıtay kararında erken ödeme tazminatına ilişkin hükme atıf yapılmış; sonrasında ise bankanın tüketiciden zorunlu, makul ve belgeli masrafları isteyebileceğine vurgu yapılmıştır. Kararın sonunda ise, -davanın yapılandırma ücreti olması karşın- erken ödeme cezası adı altında tüketiciden alınan bedelin iadesi şeklinde hüküm kurulması gerektiğinden bahisle ilk derece mahkemesi kararını kanun yararına bozmuştur. Ancak benim bu karardan anladığım, Yargıtay’ın hükme bağlamış olduğu husus, erken ödeme cezası değil; konut kredisinin yeniden yapılandırılması kapsamında bankanın almış olduğu yeniden yapılandırma ücretinin haksız olduğudur.

Diğer taraftan, söz konusu Yargıtay kararının kanun yararına bozma niteliğinde olması kapsamında, ilk derece mahkemesi kararına da bir etkisi olmayacaktır.

Sonuç itibariyle, verilmiş olan karar kapsamında, erken ödeme tazminatının kalktığı şeklinde yorumlanmışsa da, gerek eski kanunda ve gerekse yeni kanunda yalnızca konut finansmanı kredilerinde erken ödeme ücretinin tahsil edilebileceğine ilişkin doğrudan hükümlerin varlığı karşısında, Bankalar açısından erken ödeme ücretinin tahsili hususunda bir engel bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir